Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Sunday, May 28, 2023
 
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển bền vững doanh nghiệp
 
2022-12-27 14:46:31

Đây là nội dung của Hội nghị công tác tổ chức nhân sự lần thứ nhất được diễn ra ngày 30/11/2022, tham gia dự Hội nghị có bà Đỗ Nguyệt Ánh – Chủ tịch HĐTV; ông Nguyễn Đức Thiện - Tổng Giám đốc; các Thành viên HĐTV; các Phó Tổng Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty, lãnh đạo các Ban chuyên môn và lãnh đạo các đơn vị thành viên. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến các đơn vị thành viên.

Nhiều điểm sáng trong công tác nhân sự giai đoạn 2016-2021

Trong thời gian qua, nguồn nhân lực trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã được đào tạo cơ bản, có chuyên môn phù hợp với thực tế hoạt động SXKD của Tổng công ty, cơ bản đáp ứng được yêu cầu SXKD trong giai đoạn hiện nay. Lực lượng lao động chuyên môn kỹ thuật và lực lượng lao động trực tiếp hầu hết đã có được đào tạo chuyên sâu, đúng chuyên ngành, chuyên môn cơ bản phù hợp với SXKD điện - lĩnh vực SXKD chính, chủ yếu của Tổng công ty.

Ông Lê Đình Lượng - Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự báo cáo tại Hội nghị

Theo đó, trong giai đoạn 2016-2021 công tác tổ chức nhân sự đã tạo ra một số điểm sáng đó là: Thực hiện kiện toàn, đổi mới mô hình tổ chức một cách toàn diện, linh hoạt và chuyên nghiệp trong toàn hệ thống của EVNNPC; Năng suất lao động từng bước được cải thiện đáng kể nhờ chuẩn hoá năng lực CBCNV qua đào tạo, đánh giá, bố trí và sử dụng hiệu quả;  Công tác đào tạo phát triển Nguồn nhân lực có nhiều chuyển biến về chất với việc phát huy hiệu quả cao của E-learning; VHDN trở thành một trong những điểm sáng riêng của Tổng công ty, được Tập đoàn Điện lực đánh giá cao; Hệ thống quản lý đo lường kết quả công việc được số hoá, mang lại hiệu quả toàn diện tạo động lực cho người lao động,. thay đổi căn bản về công tác thi đua khen thưởng và quản trị nhân sự; Công tác lao động và cán bộ có những bước tiến mới tạo đà cho sự chuyển đổi.

Những thách thức lớn đối với những cán bộ làm công tác nhân sự của Tổng công ty

Đây là phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV Đỗ Nguyệt Ánh tại Hội nghị, theo Chủ tịch HĐTV để thực hiện tốt Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 1/4/2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thì trách nhiệm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc trong nhiệm vụ thực hiện tốt mục tiêu của Quyết định 538/QĐ-TTg là một vấn đề rất lớn, Trong đó, công tác tổ chức nhân sự là một trong những thách thức đối với những cán bộ làm công tác nhân sự của Tổng công ty.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh nhấn mạnh, để thực hiện tốt mục tiêu này thì mấu chốt là con người. Mỗi người với ý chí và sức lực của mình sẽ biến những mục tiêu trên trở thành hành động. Trong đó những cán bộ làm công tác quản lý và đội ngũ làm công tác nhân sự với trách nhiệm phải tạo ra cơ chế và những cơ sở pháp lý để phát huy sức mạnh tổng hợp của CBCNV tạo thêm động lực để CBCNV phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Chủ tịch HĐTV khẳng định, để làm tốt được mục tiêu này  thì nhiệm vụ của công tác nhân sự cần tập trung vào những nhiệm vụ sau:

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Đỗ Nguyệt Ánh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đối với công tác tổ chức, tiếp tục chuẩn hóa sắp xếp và ổn định mô hình tổ chức bộ máy từ Tổng công ty đến các đơn vị; phân chia chức năng nhiệm vụ cụ thể đảm bảo gắn trách nhiệm của từng tập thể và cá nhân để không chồng chéo,  trên cơ sở đó mỗi tập thể cá nhân phải ý thức được nhiệm vụ của mình theo kế hoạch và thời gian cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh yêu cầu, ngay trong năm 2023 phải hoàn thiện và đưa vào sử dụng hệ thống quy trình nội bộ trong tất cả lĩnh vực SXKD. Để làm tốt nhiệm vụ này công tác số hóa quy trình về mặt quản lý cán bộ, kèm theo đó là hệ thống đánh giá hiệu quả công việc phải đảm bảo ghi nhận khách quan kết quả làm việc của CBCNV trên cơ sở của hệ thống đó. Từ đó làm cơ sở để đánh giá chi trả lương hàng tháng đảm bảo công bằng, minh bạch, khách quan và có khen thưởng kịp thời. Đồng thời có chế tài kèm theo khi không hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống quy trình phải đảm bảo phục vụ tốt công tác đánh giá, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ.

Đối với công tác nhân sự, Chủ tịch HĐTV đề nghị, thực hiện tốt công tác quản trị nguồn nhân lực trên cơ sở thực hiện đúng các quy định, đồng thời phát huy tối đa sức mạnh của nguồn nhân lực tạo mọi điều kiện để nguồn nhân lực có thể hưởng chế độ đãi ngộ một cách tốt nhất.

Trong đó lực lượng lao động hiện có phải xây dựng chuẩn hóa khung năng lực đối với từng vị trí, từ đó sẽ sắp xếp ra đội ngũ phù hợp đi kèm là có kế hoạch đào tạo phù hợp với từng vị trí. Tập trung vào đội ngũ: công nhân lao động; lao động kỹ thuật; kỹ sư; đội ngũ cán bộ quản lý.

Xây dựng và bố trí sắp xếp lao động, điều chuyển lao động một cách hợp lý công bằng, minh bạch; Xây dựng quy định về phát hiện quy hoạch bổ nhiệm cán bộ gắn với kết quả hoạt động SXKD; Rà soát cập nhật chi trả lương, khen thưởng, kỷ luật cán bộ gắn với kết quả SXKD; Xây dựng cơ chế khuyến khích trọng dụng nhân tài. Xây dựng chương trình bài bản đồng bộ, cho đội ngũ cán bộ được quy hoạch và đội ngũ hiện nay đang làm công tác cán bộ chủ chốt của các giai đoạn tiếp theo.

Chủ tịch HĐTV Đỗ Nguyệt Ánh tin tưởng, sau Hội nghị này công tác tổ chức nhân sự sẽ tiếp tục hoàn thiện thêm tất cả các quy trình khung pháp lý để mỗi CBCNV sẽ luôn yên tâm cống hiến vì ngôi nhà chung của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Những nội dung trọng tâm cần tập trung trong thời gian tới

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Đức Thiện - Tổng Giám đốc nhấn mạnh, để đạt được các mục tiêu đề ra, đưa các tư tưởng, giải pháp, sáng kiến đi vào hiện thực, yêu cầu mỗi cán bộ quản lý cần tập trung vào những nội dung sau:

Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện kết luận Hội nghị

Tập trung phát triển toàn diện con người mới Tổng công ty với năng lực chuyên nghiệp, hiệu suất làm việc cao, sẵn sàng thích ứng; có sự gắn kết và động lực làm việc cao.

Xây dựng môi trường văn hóa làm việc trọng dụng nhân tài, đề cao tinh thần dám thử thách, tinh thần trách nhiệm hướng đến hiệu quả năng suất lao động cao cùng các cơ chế chính sách quản trị đánh giá năng lực, đánh giá hiệu quả công việc có tính khoa học hệ thống.

Xác định công tác TCNS là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của  đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quản lý trong toàn Tổng công ty, tất cả cùng chung tay hợp lực để đổi mới và chuyển đổi số thành công.

Chủ động tìm kiếm các giải pháp tổng hợp tạo đột phá, nâng cao chất lượng, tối ưu nguồn nhân lực; đào tạo bổ sung, đón đầu cho những lĩnh vực còn thiếu, còn yếu, đủ năng lực để nắm bắt và áp dụng tiến bộ của công nghệ hiện đại vào thực tế SXKD.

Lấy văn hoá học tập làm đòn bẩy, đổi mới toàn diện công tác đào tạo phát triển theo hướng đa dạng hóa hình thức đào tạo, ưu tiên nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp, kỹ sư trình độ cao, công nhân kỹ thuật lành nghề; triển khai mô hình phát triển năng lực chủ động cao theo hướng cấp trên làm gương cho cấp dưới, người đi trước dẫn dắt người đi sau, người giỏi hơn huấn luyện chia sẻ cho người chưa giỏi.

Thực hiện ngay chương trình hành động đổi mới Công tác TCNS trong năm 2023 với 8 nhiệm vụ chính sau đây.

Triển khai chương trình phát triển cán bộ chủ chốt đến 2025 tầm nhìn 2030;
Triển khai hệ thống giải pháp số hóa hệ thống quản trị nguồn nhân lực;
Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao và công nhân lành nghề đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số;
Triển khai kế hoạch hành trình văn hoá đến năm 2025 mà HĐTV đã phê duyệt;
Triển khai khung năng lực, khung đào tạo, công tác đánh giá năng lực và hiệu quả công việc;
Gắn trách nhiệm các Ban chức năng với chất lượng chuyên môn các đơn vị;
Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, chính sách tiền lương với người lao động, tạo động lực và tăng cường đổi mới sáng tạo;
Triển khai đề án xây dựng Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc thành trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao.

Website EVNNPC

 
Tin cùng thư mục :
Đảng bộ Công ty Điện lực Bắc Ninh Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
PC Bắc Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đầu tư xây dựng nhằm mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng
Công ty Điện lực Bắc Ninh với hành trình chuyển đổi số Quốc gia
PC Bắc Ninh hoàn thành tổ chức thi định kỳ sát hạch CNTT theo chức danh công việc năm 2022
Điện lực Gia Bình (PC Bắc Ninh) đẩy mạnh việc vệ sinh công nghiệp thiết bị bằng phương pháp Hotline.
Đảng bộ Công ty Điện lực Bắc Ninh tích cực đẩy mạnh các giải pháp thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.
PC Bắc Ninh tổ chức đào tạo nghiệp vụ “Quản trị cấu hình, vận hành các thiết bị mạng OT” phục vụ chuyển giao quản lý, điều hành hệ thống OT cho TTĐKX
Ban điều hành chuyển đổi số EVNNPC tổ chức họp định kỳ tháng 8/2022
PC Bắc Ninh ứng dụng công nghệ số để nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng
Điện lực Từ Sơn đẩy mạnh số hóa hồ sơ, hợp đồng và giải quyết các dịch vụ khách hàng bằng phương thức điện tử

 
 
 
       

 

Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , phường Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3512 711 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập