Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới  -  Saturday, October 31, 2020
 
Phòng Thanh tra Bảo vệ và Pháp chế (P6)
 
2020-07-21 14:41:12
           

Ks.Lê Minh Hải

Trưởng phòng

1. Chức năng: Tham mưu giúp Giám đốc Công ty quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng; Công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá thương hiệu; Công tác bảo vệ, quốc phòng; Công tác pháp chế, những vấn đề pháp lý có liên quan đến hoạt động của Công ty, bảo vệ quyền và lợi ích pháp lý của Công ty.

2. Nhiệm vụ:  

* Công tác thanh tra, kiểm tra

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất trong toàn Công ty về việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế phân cấp quản lý, quy định của Công ty và Tổng Công ty;

- Làm đầu mối thanh tra việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty; Theo dõi và đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác thanh kiểm tra nghiệp vụ của mình;

- Làm đầu mối giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo, giải quyết đơn thư của CBCNV trong Công ty; Hướng dẫn và thanh tra công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của các đơn vị trực thuộc; Làm đầu mối giải quyết đơn thư của nhân dân, của khách hàng;

 

- Phối hợp với Ban thanh tra nhân dân kiểm tra, xác minh, giải quyết các việc có liên quan khi được Giám đốc giao…

* Công tác thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của PCBN

- Lập chương trình hành động cho Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của Công ty để thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, chiến lược phòng chống tham nhũng và các văn bản chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng của Chính phủ, Bộ Công thương và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của Công ty về công tác phòng chống tham nhũng tại Công ty và các đơn vị trực thuộc;

- Làm đầu mối kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ trong Công ty.

* Công tác bảo vệ

- Làm đầu mối quản lý, chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị trực thuộc về công tác bảo vệ nội bộ trong Công ty;

- Phối hợp với công an và chính quyền địa phương bảo vệ các trọng điểm của Công ty; Hướng dẫn và tổ chức chỉ đạo công tác bảo vệ các đơn vị trực thuộc;

* Công tác pháp chế:

- Thực hiện cập nhật, rà soát và hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; Tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra đôn đốc thực hiện văn bản pháp luật,các quy chế quản lý nội bộ trong Công ty và các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là các văn bản mới ban hành có liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty;

- Thẩm định về mặt pháp lý đối với các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, các thảo thuận, hợp đồng hoặc tài liệu mà Công ty sẽ ký kết với các đối tác để báo cáo Giám đốc phê duyệt; Thẩm định về mặt pháp lý đối với các văn bản khác của Công ty theo yêu cầu của Giám đốc;

- Làm đầu mối đề xuất với lãnh đạo Công ty những kiến nghị lên Tổng Công ty hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật nói chung và trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty nói riêng…

 
Tin cùng thư mục :

 
 
 
       

 

Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Lien He  |  GopY  |  CatDien  |  Stopcapdien
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH
Địa chỉ: Số 308 Lạc Long Quân , phường Hòa Long, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3512 711 - Fax: 0222 3822 972
Home | Top | NPC | IT&T
Đăng ký
Đăng nhập